27
Fri, May
0 New Articles

politie

Nederland - Bij de politie blijken 118 medewerkers zonder de vereiste A-screening een vertrouwensfunctie te vervullen. Een groot deel van hen gaat tijdelijk andere werkzaamheden verrichten.

Korpschef Gerard Bouman noemt het zuur dat zij de dupe zijn van tekortkomingen binnen de politieorganisatie. De politie heeft de vereiste veiligheidsonderzoeken voor functionarissen die een A-vertrouwensfunctie vervullen onvoldoende op orde. Dit kwam aan het licht bij een inventarisatie naar aanleiding van een onderzoek naar een ex-medewerker die verdacht wordt van corruptie. Bij in totaal 118 medewerkers met een A-vertrouwensfunctie is niet het vereiste A-veiligheidsonderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) uitgevoerd. Dit komt uitsluitend doordat verzuimd is om op tijd een veiligheidsonderzoek aan te vragen. Voor geen van deze politiemedewerkers heeft de AIVD een positief advies geweigerd.

Tijdelijk andere werkzaamheden

Een groot deel van deze 118 collega’s gaat per direct tijdelijk andere werkzaamheden verrichten, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek door de AIVD. De invulling van deze andere werkzaamheden gebeurt in goed overleg met de directe leidinggevende. De betreffende medewerkers worden hierover geïnformeerd.

Uitzonderingen

Voor de noodzakelijke continuïteit van specifieke taken op het gebied van bijvoorbeeld operatie en ICT, maakt het korps in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie een beperkt aantal uitzonderingen. In al deze uitzonderingsgevallen geldt als voorwaarde dat de betreffende medewerkers beschikken over een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) voor een P-veiligheidsonderzoek, dat de aanvraag voor een A-veiligheidsonderzoek meteen in gang wordt gezet en dat er duidelijke afspraken met hun leidinggevenden zijn gemaakt over de te verrichten taken en de benodigde autorisaties.

Rechtzetten en voorkomen

Korpschef Gerard Bouman spreekt van een harde, maar onvermijdelijke maatregel: ‘Het is op de eerste plaats zuur voor de betreffende collega’s dat zij nu de dupe zijn van tekortkomingen binnen de politieorganisatie. Met nadruk wil ik stellen dat hen persoonlijk absoluut geen enkele blaam treft. Wij beschikken nu over een goed beeld en kunnen maatregelen nemen om zulke scheefgroei recht te zetten en in de toekomst te voorkomen.’