24
Sun, Jan
0 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD - Elk kind heeft recht op alimentatie tot 21 jaar. Indien een kind schoolgaand is, heeft deze tot zijn 25ste jaar recht op alimentatie.

Het alimentatiebedrag kan door middel van een rechtelijke beschikking of bij overeenkomst worden vastgesteld. Maandelijks dient het bedrag aan alimentatie door de ouder betaald te worden.

Conform het bepaalde in artikel 402a, eerste lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dienen de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud van rechtswege aangepast te worden met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage, de zogenaamde indexering.

Voor de berekening van de indexering voor het kalenderjaar 2020 is uitgegaan van de ontwikkeling van het minimumloon over de jaren 2018 en 2019. Bij ministeriële beschikking gedateerd 5 juni 2019 heeft de Minister van Justitie de indexering vastgesteld op 2.13% voor het kalenderjaar 2020.

Zodoende zullen de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 verhoogd worden met 2.13%.

Bijvoorbeeld, een ouder die 100 gulden per maand aan alimentatie betaalt/ ontvangt voor een kind, zal een verhoging kennen van 2 gulden en 13 cent ingaande 1 januari 2020. Een indexeringstabel zal door de Voogdijraad op zijn facebook-pagina worden geplaatst. In de tabel worden de nieuwe bedragen tussen 50 tot en met 1000 gulden opgenomen.