24
Fri, Jan
0 New Articles

CFT

Lokal

Willemstad – Het tekort van Curaçao over 2018 van ANG 53 miljoen dreigt verder op te lopen en fors hoger uit te vallen dan tot voor kort werd voorzien. Voor 2019 houdt het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vanwege financiële tegenvallers rekening met een tekort van ruim ANG 100 miljoen.

Het Cft constateert dat Curaçao stappen zet om de belastinginning te verbeteren. Tegelijkertijd blijven effectieve maatregelen om de uitgaven te verlagen nog altijd uit. Verlaging van de uitgaven is noodzakelijk en urgent, zowel om de omvangrijke tekorten terug te dringen, alsook om de risico’s van de slinkende deviezenvoorraad van Curaçao te beheersen.

De Curaçaose economie krimpt al een aantal jaren. De situatie in Venezuela is hier debet aan, maar ook het uitblijven van structurele economische hervormingen belemmert groei van de Curaçaose economie. De Curaçaose overheid geeft teveel uit – de totale uitgaven van de collectieve sector van Curaçao bedragen maar liefst 51 procent van het bbp – en Curaçao bevindt zich in de zorgwekkende en onhoudbare situatie van economische krimp, tekorten op de lopende rekening en tekorten in de overheidsbegroting. Het land staat voor een grote opgave om de financiën op orde te brengen en economische hervormingen door te voeren. De regering van Curaçao, de werkgevers en de vakbonden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze opgave gerealiseerd wordt.

Het Cft verwacht dat vanwege tegenvallers het tekort voor 2019 verder kan oplopen tot ruim ANG 100 miljoen. Eerder afgekondigde maatregelen bedoeld om het tekort te verkleinen, zoals de verplichtingenstop en het voorafgaand financieel toezicht, blijken onvoldoende effectief. Ook de verbeteringen in het financieel beheer blijven achter. Curaçao kan niet langer wachten met het nemen van maatregelen om de financiën op orde te brengen en het verlagen van de overheidsuitgaven direct en met permanente aandacht ter hand te nemen. Uitgavenverlaging is niet alleen noodzakelijk om de tekorten terug te dringen en de schuld niet verder op te laten lopen; het draagt tevens bij aan verbetering van de kwetsbare situatie van de teruglopende deviezenvoorraad van Curaçao.

Tijdens het bezoek van het Cft aan Curaçao is gesproken over de urgentie waarmee de verschillende maatregelen moet worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar maatregelen gericht op de beheersing van de zorgkosten en de oudedagsvoorziening, omdat in de komende jaren snel oplopende tekorten worden verwacht in de sociale fondsen. Ook is het Cft bezorgd over de kosten van het nieuwe ziekenhuis HNO. Het Cft vraagt Curaçao de maatregelen te nemen - zowel voor wat betreft het beheersen van de kosten van de transitie en de financiering van het HNO als de realisatie van besparingen in de zorg - die nodig zijn om de zorgkosten niet onnodig te laten oplopen.

In oktober 2018 maakte Curaçao met het Cft de afspraak het financieel beheer te verbeteren en toe te werken naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021. De uitvoering van dit verbetertraject blijft achter en dient voortvarend opgepakt te worden.

Het Cft bracht van 17 tot en met 19 juni een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën, de Raad van Ministers, de Commissie Financiën van de Staten, Refineria di Kòrsou, de sociale partners (VBC, Kamer van Koophandel en vakbondscentrales), de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.