15
Sat, Aug
0 New Articles

Lokal

Philipsburg – Het College financieel toezicht (Cft) ziet de herziene begroting 2019, de plannen om de belastingdienst te hervormen en het financieel beheer op orde te krijgen met belangstelling tegemoet.

Het Cft besprak de herziening van de begroting met de minister van financiën en heeft opgeroepen om de plannen op korte termijn te finaliseren.

Sint Maarten werkt sinds begin dit jaar aan een herziene begroting 2019. In lijn met eerdere advisering door het Cft zijn de begrote lasten naar beneden bijgesteld met daardoor een lager tekort. Om de tekorten om te buigen naar structurele overschotten is Sint Maarten voornemens om onder andere de belastingdienst te hervormen en heeft hiertoe een conceptplan opgesteld. Het Cft onderschrijft de noodzaak om de belastingdienst te versterken, zodat de belastingcompliance omhoog gaat en de opbrengsten verder stijgen. Het Cft heeft Sint Maarten geadviseerd de benodigde stappen te nemen zodat op korte termijn kan worden gestart met de uitvoering. Dit advies geldt ook voor het plan om het financieel beheer te verbeteren. Sint Maarten heeft in oktober toegezegd op korte termijn een verbeterplan aan te leveren dat zal moeten leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening van 2021.

Het Cft heeft opgeroepen op korte termijn kostenbesparende maatregelen te treffen voor de zorg- en pensioenuitgaven. Het Cft spreekt zijn teleurstelling uit dat de toegezegde aanpassing van de pensioenwetgeving niet voor 1 januari 2019 is doorgevoerd. De wetgeving is in 2018 tijdig aangeboden aan de Staten, maar dit heeft nog niet geleid tot besluitvorming. Wat betreft de betalingsachterstanden van Sint Maarten is het van belang dat de overheid van Sint Maarten met de belangrijkste schuldeisers (SZV en APS) betalingsafspraken maakt die nagekomen worden.

Opnieuw heeft het Cft aandacht gevraagd voor de afronding van het verantwoordingsproces van de voorgaande jaren. De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn in 2018 aangeboden aan de Staten, maar nog niet goedgekeurd. De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn nog niet aan de Staten aangeboden. De jaarrekeningen 2017 en 2018 dienen nog te worden opgesteld.

Cijfers over 2018 tonen een lager tekort dan was begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere inkomsten en dan vooral de belastinginkomsten dan er was begroot. Het tekort neemt weliswaar af, toch zal Sint Maarten in 2018 en 2019 liquiditeitssteun nodig hebben. Sint Maarten heeft Nederland verzocht om liquiditeitssteun waardoor de schuldquote zal stijgen. Ook een beoogde lening voor kapitaaluitgaven en mogelijke andere financieringsvraagstukken kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de schuldquote. Het Cft zal de ontwikkeling van de schuldquote monitoren met oog op het behouden van een houdbare positie.

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten bracht van 11 tot en met 13 februari een bezoek aan Sint Maarten en voerde gesprekken met de Gouverneur, de minister van Financiën, de Raad van ministers, de Raad van Advies, de directeur van het Nationaal Programmabureau Wederopbouw en het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekering.