21
Wed, Oct
14 New Articles

Lokal

Willemstad - De Inspectie Volksgezondheid is onmiddellijk in actie gekomen nadat afgelopen donderdag 18 januari via de pers signalen naar voren kwamen over mogelijke problemen rond een chirurg in het SEHOS.

Op dat moment was de Inspectie niet via Raad van Bestuur (RvB) of OK-personeel van SEHOS ingelicht. De Inspectie heeft zelf die dag contact opgenomen met de RvB SEHOS en al enige informatie ontvangen. In het vervolg van dit bericht wordt de sindsdien gevolgde procedure beschreven.

Algemeen. De Inspectie Volksgezondheid heeft op zijn website de geldende procedure gepubliceerd ten aanzien van klachten. Hier wordt strak de hand aan gehouden. In het onderhavige geval is en wordt aanmerkelijk sneller gewerkt dan in de geldende procedure als maximale termijnen is vastgelegd. (Zie:https://www.inspectiegmn.org/nl/documenten/publicaties/procedures/).

· Donderdag 18 januari 2018: De Inspectie Volksgezondheid komt via de pers op de hoogte van de gerezen problemen in het SEHOS. Informatie wordt opgevraagd bij RvB SEHOS en dit wordt verzonden. De Inspectie neemt kennis van het materiaal dat die dag voorhanden is. De Inspectie neemt ook kennis van de beslissing van de RvB SEHOS om de betreffende chirurg een tijdelijke time-out te geven (tijdelijk niet opereren).

· Vrijdag 19 januari 2018: op grond van nadere bestudering van het ontvangen materiaal concludeert de Inspectie Volksgezondheid dat het nodig is om die dag een spoedoverleg te organiseren. De belangrijkste overweging daarbij: het zonder goed onderzoek laten ‘bungelen’ van een medisch specialist is schadelijk voor de betreffende persoon. De inspectie Volksgezondheid wenste snel helderheid te krijgen over het al dan niet terecht zijn van de ingediende klachten. De bijeenkomst vindt plaats om 17.00 (5 PM).

Aanwezig: vertegenwoordigers van RvB, vakgroep anesthesie, vakgroep intensive care , vakgroep chirurgie (waaronder de betreffende chirurg) en de voorzitter van de medische staf. In dit zeer constructieve overleg wordt vastgesteld 1) dat er een breuk is in het vertrouwen tussen vakgroep anesthesie en de vakgroep chirurgie; en 2) dat de ingediende klachten op zich niet ernstig genoeg zijn om een operatieverbod te rechtvaardigen. Unaniem wordt besloten: 1) dat door de RvB zal worden gezocht naar een begeleider om de relatie anesthesie – chirurgie te herstellen; 2) dat de betreffende chirurg weer aan het werk kan, maar om de rust te laten herstellen dit onder supervisie van een andere chirurg zal geschieden; 3) dat zowel intern in het SEHOS als door de Inspectie Volksgezondheid de ingediende of nog in te dienen klachten met spoed en voorrang zullen worden onderzocht; en 4) dat de partijen op 31 januari weer bijeen komen om dan vast te stellen hoe ernstig de zaak werkelijk is. Partijen hebben

afgesproken dat iedereen zich neer zal leggen bij het oordeel dat dan wordt geveld: ofwel er is iets ernstigs aan te merken op het werken van deze chirurg, en dan volgen maatregelen, ofwel er is weinig of niets aan te merken (binnen de marge van wat acceptabel is), en dan volgt eerherstel.

· Maandag 22 januari 2018: In de pers verschijnt de verklaring van parlementariër Mc Williams die ingaat tegen de unanieme beslissing van het gezelschap op 19 januari. Zij eist een onmiddellijk werkverbod en verbindt dat aan onbevestigde geruchten over overlijdensgevallen als gevolg van handelen van deze chirurg. Zij noemt tevens de naam van de chirurg. Later die dag stelt de Inspectie Volksgezondheid zich hier tegen teweer. Het op deze manier naar buiten brengen van de naam en onbevestigde geruchten wordt door de inspectie betiteld als ‘karaktermoord’.

· Dinsdag 23 januari 2018. De mededelingen van de Inspectie (zie boven) worden door OK-medewerkers opgevat als beschuldigingen in hun richting. Als gevolg daarvan leggen zij het werk neer. In reactie daarop komt de Inspecteur-generaal naar het SEHOS en legt ten overstaan van het OK-personeel een verklaring af. Daarin maakt hij duidelijk dat hij geen beschuldiging in hun richting heeft willen formuleren, het vreemd te vinden dat registratiemedewerkers van de OK een inhoudelijk oordeel hebben over een gekwalificeerde chirurg, onderzoek te doen op basis van ingediende klachten en het OK-personeel uitnodigt met feiten naar voren te komen. Na enige discussie, ook met de vakbond CBV, besluit het personeel het werk te hervatten.

· Woensdag 24 januari 2018. De Inspectie Volksgezondheid zet het onderzoek naar aanleiding van de nu vier ingediende klachten met spoed en voorrang voort. In dat kader zal vanmiddag worden gesproken met de betreffende chirurg. Buiten de vier klachten die in onderzoek zijn, heeft de Inspectie nog geen andere concrete signalen ontvangen.

De Inspectie Volksgezondheid zal het onderzoek afronden vóór of uiterlijk op 31 januari 2018, zodat dan een evenwichtig oordeel kan worden gegeven over de ernst van deze zaak. Op die datum zullen de resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de partijen die ook op 19 januari aanwezig waren.